XXL (SP11)

Graduate level studio.

More information can be found here.

students:Kiriakidis, Kittas / Georgiou, Priniakis / Kontopouloy / Georgiou, Kassimati, Panagoulia

students:Kiriakidis, Kittas / Georgiou, Priniakis / Kontopoulou / Papadopoulos, Charchari, Christodoulou / Georgiou, Kassimati, Panagoulia

» info:
Instructors:
Stavros Vergopoulos, Tasos Tellios, Spiros Papadimitriou, Vasilis Papakonstantinou, Dimitris Gourdoukis.
Institution:
Aristotle University of Thessaloniki, School of Architecture.
Date:
Spring 2011.

Save

Save

XXL (SP11)Dimitris Gourdoukis
0