Digital Representations (FA12)

More info on the course can be found here.

digitalRepresentations2012

students: Andritsou, Moustaka, Tezapsidou / Kostaki, Papoutsi, Rapanta / Goti, Tachtevrenidou / Psaltoglou / Papastergiou / Doulkas, Tirimos, Koloniari / Dasopoulou, Latinopoulou, Myserli / Kalaitzidou, Kodra

» info:
Instructors:
Stavros Vergopoulos, Sebastian Duque, Dimitris Gourdoukis.
Institution:
Aristotle University of Thessaloniki, School of Architecture.
Date:
Fall 2012.

Save

Save

Digital Representations (FA12)Dimitris Gourdoukis
0