Digital Representations (FA10)

More info on the course can be found here.

studends: Zoidis, Kouvata, Papastamou / Vlassi, Toliopoulou / Papalexopoulos, Kirou / Gavriilidou, Golsouzidou, Kartsiou

students: Zoidis, Kouvata, Papastamou / Vlassi, Toliopoulou / Papalexopoulos, Kirou / Gavriilidou, Golsouzidou, Kartsiou

» info:
Instructors:
Stavros Vergopoulos, Sebastian Duque, Dimitris Gourdoukis.
Institution:
Aristotle University of Thessaloniki, School of Architecture.
Date:
Fall 2010.

Save

Save

Digital Representations (FA10)Dimitris Gourdoukis
0